Hakediş

Sınır Değer Hesaplama ve Aşırı Düşük Sorgulama


Sınır Değer Hesaplama modülü ile; yapım işleri ihalelerinde istekli firmaların vermiş olduğu geçerli teklifler doğrultusunda sınır değer hesabı yapılır, sınır değerin altında kalan teklifler tespit edilir. Aşırı düşük sınır değer hesabı raporu PDF formatında alınabilir.
Yaklaşık Maliyet
Sınır Değer Katsayısı

?

İş grubuKullanılması gereken N değeriBakanlıklar tarafından Resmi Gazete"de ilan edilmesi şartıyla kullanılabilecek N değer aralığı
Üstyapı (Bina) İşleri için1.001.00 < N <1.20
Sıhhı Tesisat ve Mekanik Tesisat işleri için1.001.00 < N <1.20
Elektrik işleri için1.001.00 < N <1.20
Elektronik ve İletişim işleri için1.001.00 < N <1.20
Diğer Yapım işleri (Altyapı İşleri ve Diğer işler) için1.201.00 < N <1.20
İstekliler
Sıra İsteklinin Adı Teklif Tutarı İstekli Ekle


Sınır Değer Hesabı Nedir?


Kamu kurum ve kuruluşları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirdikleri ihalelerde ihtiyaçları uygun şartlarda ve zamanında karşılayarak kamu kaynağını etkili ve verimli kullanmaları gerekmektedir. Bu aşamada sadece parasal tutara bağlı kalarak en düşük teklifi her zaman en uygun teklif olarak değerlendirmemek gerekir. İhtiyaçların uygun şartlarda karşılanmasında dikkat edilmesi gereken temel noktalardan birisi de işin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin ortaya konulmasıdır.

İşin verilen teklif bedeli kapsamında gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin belirlenebilmesi için Aşırı düşük teklif sorgusu yapılmaktadır. Aşırı düşük teklif sorgusunun amacı istekli firmanın teklifini gerçekçi biçimde hazırlayıp hazırlamadığını tespit ederek işi tamamlayıp tamamlayamayacağını tespit etmektir.

Bu bağlamda bütün teklifler büyükten küçüğe doğru sıralanır ve sınır değerin altında kalan teklifler belirlenir.

Sınır değerin altında kalan tekliflere aşırı düşük teklif, aşırı düşük teklifleri belirlemek için yapılan bu hesaba da Sınır Değer Hesabı denir.

Aşırı düşük sınır değer hesabı Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanır.

  1. Yaklaşık maliyetin %120’sinin üzerindeki ve %40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapma hesaplanır.
  2. Aritmetik ortalama değerinin standart sapma kadar aşağısı ve yukarısında kalan bölgede yer alan tekliflerin tekrar ortalaması alınarak ikinci bir aritmetik ortalama bulunur.
  3. Hesaplanan aritmetik ortalama yaklaşık maliyete bölünerek C değeri bulunur.
  4. C değerine bağlı olarak K değeri hesabı yapılır.
  5. Formül değişkenleri belirlendikten sonra Genel tebliğde belirtilen esaslara göre sınır değer hesabı yapılır.