Yaklaşık Maliyet, TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi ile Güncellenebilecek

yaklasik-maliyet-guncelleme-tuik

Yaklaşık Maliyet Nedir?

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Yaklaşık Maliyet, “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir” biçiminde tanımlanmıştır.

Yaklaşık maliyete ilişkin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun gerekçe maddesinde durum aşağıdaki biçimde açıklanmıştır.

Gerekçe Madde 9. Uluslararası uygulamalarla tutarsızlık arzeden ve kamu otoritelerince belirlenen birim fiyatlara dayanılarak hazırlanması nedeniyle pi­yasa fiyatlarını gerçekçi bir şekilde yansıtmadığı görülen tahmini bedel esasına dayalı ihale sisteminden vazgeçilerek, sadece idarelerce bilinecek olan yaklaşık maliyetin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu suretle, kamu otoritelerince belirlenen birim fiyatlara dayalı olarak hazırlanan tahmini bedel üzerinden ihale yapılma­sının sakıncalarını giderebilmek amacıyla, kamu otoritelerince belirlenen birim fiyatlara uyma zorunluluğu kaldırılmış, idarelerce yaklaşık maliyetin ayrıntılı fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle gerçekçi olarak belirlenmesi öngörülmüştür.”

Kamu kurum ve kuruluşları tarafında gerçekleştirilen yapım işlerinde yaklaşık maliyet hesaplanırken öncelikli olarak resmi idareler tarafından yayınlanmış birim fiyatlar esas alınmaktadır. Resmi idareler tarafından yıl içerisinde bir sefer birim fiyat yayınlaması yapılır ve yayınlanan bu birim fiyatlar   01 Ocak – 31 Aralık arasında geçerli olarak kabul edilir.

Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Fiyat ve Rayiçler

Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 10. Maddesinde açıklanmıştır. Bu maddeye göre;

Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti

MADDE 10 – (1) İdarelerce, ihale konusu işin yaklaşık maliyetine ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde;

a) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler,

c) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler,

ç) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler,

d) İdarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri,

(2) İdareler, yaklaşık maliyete ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyat ve rayiçlerin birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

(3) İşin bütünü, iş grubu, iş kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; iş, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaştırmalar yapılmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleştirilir.

(4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirimleri ve proforma faturaları dikkate alınmaz.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve uygulama yönetmeliğindeki maddeler incelendiğinde birim fiyatın belirlenmesinde herhangi bir seçeneğe öncelik tanınmamış olup gerçekçi (piyasa fiyatları ile) yapılması esas kabul edilmiştir.

Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan yaklaşık maliyet çalışmaları incelendiğinde hesaplamalarda resmi idareler tarafından yayınlanan fiyatların esas alındığı görülmektedir. Resmi idareler tarafından yayınlanan birim fiyatlar yıl içerisinde (01 Ocak – 31 Aralık) geçerli olarak kabul edildiği için idareler hesapladıkları yaklaşık maliyetleri yıl içerisinde güncellememektedirler.

Yaklaşık maliyetin güncellenmesine ilişkin hükümler yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 11.3. maddesinde belirtilmiştir.

Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi

MADDE 11 – (3) Yaklaşık maliyet, güncelliğini kaybetmesi halinde, ilk ilan veya davet tarihine kadar güncellenir.

İdarelerin hazırladıkları yaklaşık maliyeti piyasa şartlarına bağlı olarak ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelleme konusunda yaşadıkları tereddütleri gidermek için Yüksek Fen Kurulu tarafından 15.08.2018 Tarihli ve 2018/31 no’lu karar yayınlanmıştır.

Yayınlanan bu karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlğı tarafından yayınlanan birim fiyatlar kullanılarak hazırlanan yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybetmesi halinde yaklaşık maliyet, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü doğrultusunda “TUİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranına” göre güncellenebilir.

Konu ile ilgili Yüksek Fen Kurulu kararı orjinaline buradan ulaşabilirsiniz.

Karara göre idarelerin yaklaşık maliyeti güncellemede iki noktaya dikkat etmesi gerekir. Bunlar;

  1. Yaklaşık maliyetin güncelliğini yitirdiğine idare tarafından karar verilmeli ve  güncelliğini yitirdiği düşünülen işler için bu işlem yapılmalı
  2. Güncelleme işlemi imalat kalemleri üzerinden değil toplam yaklaşık maliyet üzerinden gerçekleştirilmeli

05/10/2018 Eklenen düzeltme:

Yayınlanan inşaat maliyet endekslerine buradan erişebilirsiniz

Yaklaşık maliyetin TÜİK İnşaat Maliyet Endeksleri ile otomatik güncellenmesi için AMP Yazılım tarafından geliştirilen hesap modülüne  buradan ulaşabilirsiniz.

Yaklaşık maliyetin TÜİK İnşaat Maliyet Endeksleri ile güncellenmesi için AMP Yazılım tarafından hazırlanan örnek uygulamalı makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bir Cevap Yazın